Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby

Na terenie nadleśnictwa Bytów dominują lasy sosnowe, które zajmują niemal 80% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Drzewostany sosnowe rosną głównie na piaszczystych sandrowych glebach ubogich w składniki pokarmowe.

Żyźniejsze gleby zwłaszcza polodowcowe, gliniaste moreny porastają lasy liściaste - głównie buczyny. Są to drzewostany z niemal 100 % udziałem buka.