Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE o chęci zakupu lasów lub gruntów do zalesienia.

OGŁOSZENIE

o chęci zakupu lasów lub gruntów do zalesienia.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia. Nabycie może być zrealizowane w oparciu o art. 37 ustawy o lasach (Dz.U. z 2023r. poz. 1356), według którego kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

            Powyższe dotyczy lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Bytów, który można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

            Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności, w przypadku:

 1.   jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
 2. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Ponadto:

 1.  dla lasów – w Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków działka musi posiadać użytek Ls (las);
 2.  dla gruntów nieleśnych musi być przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia lub w przypadku braku takiego planu, musi posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie;
 3.  sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny tzn. być objęta księgą wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich;
 4.  granice działki muszą być znane, widoczne w terenie i nie może istnieć spór graniczny z sąsiadami.

W przypadku podjęcia decyzji przez Nadleśniczego o chęci zakupu danej nieruchomości należało będzie przygotować:

 1.  wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 2.  wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obejmujący przeznaczenie danej nieruchomości lub w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego zaświadczenie z gminy o braku planu i przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 3.  dla gruntów nie leśnych nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego - decyzję o warunkach zabudowy pod zalesienie,
 4.  odpis zwykły z księgi wieczystej obejmującej daną nieruchomość,
 5.  oświadczenie właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych lub oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic,
 6.  oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich,
 7.  oświadczenie o częściach składowych oraz przynależnych,
 8.  ustaloną wartość rynkową.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

            Osoby zainteresowane sprzedażą lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt z Nadleśnictwem Bytów: nr telefonu 59 822 60 66; e-mail: bytow@szczecinek.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Panią Hanną Zachert, e-mail: hanna.zachert@szczecinek.lasy.gov.pl